Profit

909.3

PIP

26

Signals

avatar
Profit

381.5

PIP

34

Signals

avatar
Profit

130.59

PIP

14

Signals

avatar
Profit

120

PIP

3

Signals

avatar
Profit

98

PIP

1

Signals

avatar
افضل المتداولين
Ahmed khalil
EG
 • 909.3
  PIP
 • Profit
 • 26
  Signals
sara abdelazim
EG
 • 381.5
  PIP
 • Profit
 • 34
  Signals
Abdilatif
MA
 • 130.59
  PIP
 • Profit
 • 14
  Signals
خالد
GB
 • 120
  PIP
 • Profit
 • 3
  Signals
قسم الدعم
SZ
 • 98
  PIP
 • Profit
 • 1
  Signals
SL: 88.5900
Price:
TP1: 77.6300
closed at:2022-01-21 10:49:54
2.3000
SL: 85.1100
Price:
TP1: 64.0400
closed at:2022-01-18 14:45:01
-9.0000
SL: 83.8900
Price:
TP1: 72.9900
closed at:2022-01-17 21:05:02
-8.0000
SL: 84.4300
Price:
TP1: 79.0700
closed at:2022-01-18 11:58:46
4.3000
SL: 84.7200
Price:
TP1: 79.8300
closed at:2022-01-13 12:06:03
43.5000
SL: 80.2400
Price:
TP1: 75.8200
closed at:2022-01-13 12:05:58
33.4000
SL: 80.2400
Price:
TP1: 75.8200
closed at:2022-01-13 12:06:08
33.7000
SL: 80.2400
Price:
TP1: 75.8200
closed at:2022-01-13 12:06:12
33.4000
SL: 81.4300
Price:
TP1: 60.5700
-35.3000
SL: 93.2700
Price:
TP1: 86.9500
closed at:2022-01-12 09:26:37
2.6000